شروع از
$99.00
ماهانه
$50.00 هزینه تنظیم
16 Bay Back Plan (0 موجود است)
Intel Xeon Quad Core E5-2620V2

64 GB DDR3 RAM

UP to 16 SSD or SATA Drives

LSI Hardware Adapter

شروع از
$59.00
ماهانه
$50.00 هزینه تنظیم
8 Bay Back Plan (0 موجود است)
Intel E3-1270V3

32 GB DDR3 RAM

UP to 8 SSD or SATA Drives

LSI Hardware RAID

شروع از
$189.00
ماهانه
$175.00 هزینه تنظیم
24 Bay Back Plan (0 موجود است)
Intel Xeon Silver 4214

64 GB DDR3 RAM

UP to 24 SSD or SATA Drives

LSI Hardware RAID